Songkran festivalen tre dager fra 13-15 April er en fin opplevelse å være med på.Jeg har nå prøvd og skrive om den ut i fra det jeg har vært med på og det jeg har lest om Songkran festivalen.Siste bilde på siden " Harry " er fra Songkran festivalen
Barn stå langs vegen med vann og talkum, de sprut vann påfolk og bilene når de passerer forbi............................. Children stand along the road with water and talcum powder, they splashed water on the cars when they pass by.
Songkran festival three days from 13-15 April is a great experience to be part of.I have now tried and write about it in from what I have been involved in and what I have read about the Songkran festival. Last photo on page "Harry" is from Songkran festival

.
Alle må ta i mot vannet og talkum med takk
.
All must accept the water and talc with thanks

Songkran New Year's Day (15. april) kalles Wan Phaya Wan


Av tradisjon, 13 april, er kjent som "Maha Songkran Day" og markerer slutten på det gamle året, 14 april er "Wan Nao" eller Familie Dag og 15 april er "Wan Thaloeng Sok" når nyåret starter.


By tradition, April 13, is known as "Maha Songkran Day" and marks the end of the old year, April 14 is "Wan Nao", or Family Day and April 15 is "Wan Thaloeng Sok" when the New Year starts.


Hvordan Songkran begynte. Det er ikke klart nøyaktig hvor Songkran begynte, selv om det er tenkt at det kan ha vært en pre-buddhistiske Dtai mennesker feiret for fruktbarhet, eller en "gudinnen tilber" seremoni for å feire det nye året. Den faktiske datoen for det nye året er satt avbevegelighet for stjerner og oppstår når solen går ut av tegn på Fiskene i tegn på aries (vanligvis svært nær nå offisiell dato for den 13 april).


How Songkran began. It is not clear exactly where Songkran began, although it is thought it may have been a pre-Buddhist Dtai people celebrated for fertility, or a "goddess worship" ceremony to celebrate the new year. The actual date for the new year is set by the movement of stars and occurs when the sun is out of character for fish in the sign of Aries (usually very close to now the official date for April 13).


Thai folk forbereder rent og høflig kluter for seg selv og for eldre slektninger for slitasje som forbereder noe nytt i den tradisjonelle thailandske nyttår antas å få nye gode ting i livet. Folk så vel rense huset deres og samfunnet som lokale templer hvor festivalen vil bli organisert. Videre vil folk ordne måltider som dem gi til munkene og avdød slektninger


Thai people are preparing clean and polite cloths for themselves and for elderly relatives who are preparing to wear something new in the traditional Thai New Year is believed to bring good new things in life. People as well cleaning their house and the community as local temples where the festival will be organized. Moreover, people arrange meals that give them to the monks and deceased relatives


Songkran er en festival som viser et mangfold av sosiale og religiøse funksjoner. Det feires med glede av unge og gamle menneske. By kommuner og bygder i landlige Thailand glemme sine problemer, og konsentrere seg om alvorlig aktivitet for å ha det moro samt kjøle ned under toppen av sommerens tropiske temperaturer. Trolig over alle nasjonale festivaler, er dette den som utlendinger liker å nyte den best. De vil møte vann spruting fester hvor de reiser, dermed gi dem en mulighet til å dele i en festival som er helt unikt, mens fortsatt beholder en link til sine tradisjonelle røtter og verdier.


Songkran is a festival that shows a diversity of social and religious functions. It is celebrated with joy by the young and the old man. By municipalities and villages in rural Thailand forget their problems, and concentrate on serious activity for having fun and cooling down under the top of the summer's tropical temperatures. Probably of all the national festivals, it's the foreigners who like to enjoy the best. They will meet the water splashing festival where they travel, thus giving them an opportunity to share in a festival that is unique, while still retaining a link to their traditional roots and values.


Songkran tradisjon er anerkjent som en verdifull tilpasset for det thailandske samfunnet og religioner. Verdien for familien er å gi mulighet for familiemedlemmer å samle sammen til å uttrykke sin respekt til de eldste med vann på hendene på deres foreldre og besteforeldre og presentere dem gaver inkludert gjør meritter å tilegne resultatet til sine forfedre Den eldste ønsker da de unge lykke og velstand


Songkran tradition is recognized as a valuable custom for the Thai society and religions. The value for family is to provide opportunity for family members to gather together to express their respect to the elders of water in the hands of their parents and grandparents and to present them gifts including making merits to dedicate the result to their ancestors when the elders want the kids happy and prosperity


Av alle fester og festivaler i Thailand som er mange, denne Songkran Festival er den mest slående, for det er allment observert ikke bare i dette landet, men også i Burma, Kambodsja og Lao stat Songkran Festivalen varer offisielt tre dager. Men det ofte starter en dag før om været er svært varmt. Alle myndigheter og banker er stengt. De fleste menskene som lever i Bangkok besøker sine slektninger og deltar der i Songkran festen. Dermed når den tid kommer,blir Bangkok til et øde sted. Mange hus som står tomme settes under politiet besyttels.


Of all the feasts and festivals in Thailand is that many, the Songkran Festival is the most striking, for it is widely observed not only in this country, but also in Burma, Cambodia and the Lao government. At this time, people from the districts that are working in the city usually home to celebrate the festival. Songkran festival officially lasts three days. But it often starts a day before if the weather is very hot. All authorities and banks are closed. Most ones while living in Bangkok visiting their relatives and joined there in Songkran festival. So when the time comes, the Bangkok to a deserted place. Many houses that are empty placed under police besyttels.

De besøker sine slektninger , det kan være mange folk som sitter på en bil.

.
They visit their relatives, there may be many people sitting in a car.

Pataya feirer som eneste i landet senere fra 18. April til 20. April


Pataya celebrate as the only country in the future from 18. April to 20 April


Den mest omtalt feiring finner sted i den nordlige provinsen Chiang Mai hvor Songkran også feires fra 13 til 15 april. I denne perioden er folk fra alle deler av landet der for å nyte vann festivalen, for å se på Miss Songkran Contest og den vakre paraden. Tradisjonelt vann skal kastes på 16. april, men i dag i Chang Mai er det ikke uvanlig at vannet skal være kastet gjennom hele av Songkran festivalen. Det er ingen mangel på vann, som den gamle byen Chang Mai er omgitt av en firkantet vollgrav, og hundrevis av revellers samles i gatene i nærheten bevæpnet med høy drevet vann pistoler, det er enda slanger festet til pumpene stående i vollgrav. Andre deltakere kjører rundt i pickup lastebil lastet med stort fat vann og kaste vann. Ingen er fritatt, ikke engang politimannen som dirigere trafikk, og alle forvente å motta "velsignelse" av vann med god humor


The most talked about celebration takes place in the northern province of Chiang Mai where Songkran also celebrated from 13 to 15 April. In this period, people from all parts of the country in which to enjoy the water festival, to watch the Miss Songkran Contest and the beautiful parades. Traditionally, water should be rolled on 16. April, but today in Chang Mai, it is not uncommon for water to be thrown through the whole of the Songkran festival. There is no shortage of water, as the old city of Chang Mai is surrounded by a square moat, and hundreds of revelers gathered in the streets nearby armed with high powered water guns, it is even hoses attached to pumps standing in the moat. Other attendees are driving around in pickup trucks loaded with large barrels of water and throw water. No one is exempt, not even the police who direct traffic, and all expect to receive the "blessing" of water with good humour.


April 13, 14 og 15 er Songkran fridager i Thailand. Det er de varmeste tiden av året. Familier samles og ungdommer helle vann over elders' hender som et tegn på respekt. Buddha Bildene er også dusjet med vann. En annen tradisjon er fortjener å gjøre med forming miniatyr hauger av sand og plassere små flagg i dem. Songkran internasjonale berømmelse kommer fra vannet kasting som foregår over hele landet. Barn stå langs vegen med vann og talkum. Unge mennesker får i baksiden av pickup lastebil med fat vann og cruise rundt, kaste vann på folk. Det første betyr å gå med mange venner i en pickup. Deretter streife omkring i landsbyer, små tettsteder eller veier og nyte spruting på andre passerer biler og mennesker foran huset deres. Deretter fyller dem tanker med vann og sprut på bilene når de passerer forbi.Tradisjonelle våpen er bøtt . I tillegg til å kaste av vann, kan dem også gå til en wat (buddhistisk kloster) for å be og gi mat til munkene. De kan også rense Buddha bilder fra husholdning Shrines samt Buddha bilder ved klostrene ved forsiktig dusjing vann over dem. Det antas at det vil bringe lykke og velstand i det nye året. I mange byer, slik som Chiang Mai, den Buddha bilder fra alle byens viktigste klostrene har parade gjennom gatene slik at folk kan kaste vann på dem, ritual "bading" bildene, siden de passerer pådekorerte flottører I Nord-Thailand, folk kan bære handfuls av sand til deres nabolag klosteret for å belønne skitten at de har båret bort på sine føtter under resten av året. Sanden er så lagt opp spise hauger og dekorert med fargerike flagg .


April 13, 14 and 15 is the Songkran holidays in Thailand. It is the warmest time of year. Families gather and young people pour water over elders' hands as a sign of respect. Buddha images are also shower with the water. Another tradition is merit to do with forming miniature piles of sand and place small flags on them. Songkran international fame comes from the water throwing is going on across the country. Children stand along the road with water and talcum powder. Young people get in the back of pickup trucks with barrels of water and cruise around, throwing water on people. The first is to go with many friends in a pickup. Then roam in villages, small towns or roads and enjoy splashing in other cars and people passing in front of their house. Then fill them with water tanks and spray on the cars when they pass forbi.Tradisjonelle weapons are bucket. In addition to throwing of water, it can also go to a wat (Buddhist monastery) to pray and give food to monks. They can also clean the Buddha images from the Household Shrines and Buddha images at monasteries by gently showering water over them. It is believed that it will bring happiness and prosperity in the new year. In many cities, such as Chiang Mai, the Buddha images from all the city's most important monasteries have parade through the streets so people can throw water on them, ritual "bathing" the pictures, because they pass on decorated floats In Northern Thailand, people may carry handful of sand to their neighborhood monastery in order to recompense the dirt that they have carried away on their feet during the rest of the year. The sand is then added up eating piles and decorated with colorful flags.


Festivalen begynner på 13 april og alle blir vekket ved daggry til lyden av raketter, brukes til å drive onde ånder, eller dårlig styrker bort. Dette er den dagen da alt blir renset; boliger, butikker, gater, klær og særlig ens person, som forberedelse for det nye året Den første dagen av Songkran er en viktig dag for å gjøre gode gjerninger. Folk besøker templer for å lytte til Dharma, også de gir almisse til munker. Mat tilbys munker.Maten igjen deles av nonnene og folket gir almisse


The festival begins on April 13 and all will be awakened at dawn to the sound of rockets, used to drive evil spirits, or bad forces away. This is the day when everything is cleaned; houses, shops, streets, clothes and especially one's person, in preparation for the new year The first day of Songkran is an important day to do good deeds. People visit temples to listen to the Dharma, they also give alms to monks. Food offered munker.Maten again shared by the nuns and the people give alms


Den 14 april er dagen mellom det gamle året og det nye året og ingen må krangel eller bruke harde ord til hverandre som det er viktig å ha et godt hjerte. Formiddagen tilbringes til å handle og lage mat klar til neste dag, mens på ettermiddagen er forbeholdt besøke tempelet for å bygge sand tårn. For dette, er det tvingende nødvendig å ta en egen pose med sand fordi Thais tror at hver gang de går til tempelet hele året de tar vekk sand på sine føtter, og som denne sanden er virkelig monastic eiendom, de returnerer sanden til munkene under Songkran.


The April 14th is the day between the old year and the new year, and no need to fight or use harsh words to each other that it is important to have a good heart. The morning is spent to handle and prepare food ready for the next day, while the afternoon is reserved for visiting the temple to build sand tower. For this, it is imperative to take a separate bag with sand because the Thais believe that every time they go to the temple throughout the year they take away the sand on their feet, and that this sand is really monastic property, the return sand to the monks during the Songkran .


New Year's Day (15. april) kalles Wan Phaya Wan, dag av stor betydning. Det er å gå til tempelet tidlig på morgenen for å ta mat til munkene, og seinare på ettermiddagen for å gå tilbake til plassen med små bannere, kjent som Thung,sette på toppen av sand tårnene de bygget dagen før. Bare da er det tid for familien å feire, som begynner med et besøk i de eldste slektningen. Hele familien er nødvendig for å be om tilgivelse for forsømmelse av pliktene gjennom året og for å få sin velsignelse for året som kommer, sammen med noen instruksjoner for forbedring. På slutten av denne seremonien litt vann dusjed på hendene og hodet av gamle folk som en velsignelse, og deretter ganske mye kastes på resten av familien i påvente av vannet kriger som skal følge.


New Year's Day (15 April) is called Wan Phaya Wan, days of great significance. It is to go to the temple early in the morning to take food to the monks, and later in the afternoon to return to the place with small banners, known as Thung, put on top of the sand towers they built the day before. Only then is it time for the family to celebrate, beginning with a visit to the oldest sibling. The whole family is required to ask for forgiveness for neglect of duties throughout the year and to get his blessing for years to come, along with some instructions for improvement. At the end of this ceremony dusjed some water on your hands and head of old people as a blessing, and then pretty much thrown the rest of the family in anticipation of the water wars that will follow.

          Til bake til Thailand          Tilbake til Forsiden


e-mail: harrys-farmer@harrys-farmer.com                  Klikk her   Kontakt oss


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.04 | 13:05

Flott sted med masse snille/gode/fredlige tusser og småtroll/folk. Her kan man virkelig få slappet av og ladet "batteriene/romantikken"👍👍👍

...
06.04 | 16:44
Dagen den har mottatt 1
27.02 | 16:22
Thailand har mottatt 1
28.06 | 13:26
GJERDE HYTTA ( Hele) har mottatt 1
Du liker denne siden